חוזר מס הכנסה מס' 8/2011 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן

חוזר מס הכנסה מס' 8/2011 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן

ביום 24 לדצמבר 2009 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין המשרד הכלכלי והתרבותי של טאיוואן בישראל לבין המשרד הכלכלי והתרבותי של ישראל בטאיוואן (להלן: "האמנה"). האמנה אושררה בידי ישראל וטאיוואן במהלך שנת המס 2009. הוראות האמנה נכנסו לתוקף החל ביום 1.1.2010 ואילך.

ככלל, הבסיס לאמנה הוא שילוב בין אמנת המודל של ה- OECD (להלן: "אמנת המודל") לבין אמנת המודל של האו"ם, עם זאת קיימים הסדרים החורגים מאמנות אלו, אשר יפורטו בחוזר זה.

דגש מיוחד ניתן לנושא מניעת ניצול לרעה של האמנה, זיכוי ממסי כפל, והוראות נוספות המבססות זכות מיסוי מהותית בטריטוריית המקור, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות האמנה.

הדיונים לקראת החתימה על אמנה זו התקיימו במהלך השנים 2006 ו-2008. החתימה בראשי תיבות על נוסח האמנה בוצעה במהלך שנת 2008. מובאת להלן (במסגרת סעיף 2 לחוזר) סקירה של הדין הפנימי בטאיוואן. כמו כן, מובאת להלן (במסגרת סעיף 3 לחוזר) סקירה תמציתית של הדין הפנימי בטאיוואן הרלוונטי לשנת 2010 ואילך.

חוזר זה מציג את הנושאים העיקריים באמנה זו.

למען הסר ספק מובהר, כי כל מחלקות בנוגע לפרשנות הוראות האמנה תוכרע על פי הוראותיה כפי שנחתמה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 8/2011

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן