חוזר מס הכנסה מס' 9/2004 – הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים

חוזר מס הכנסה מס' 9/2004 – הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים

בחודש יולי 2002 אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002 ובהמשך אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132) (תיקון), התשס"ב-2002 (שניהם ביחד ייקראו להלן: "תיקון 132" או "התיקון").

עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלית במסגרת הרפורמה במס והרחבת בסיס המס במישור הבינלאומי נוצר מצב לפיו כלל ההכנסות של תושבי ישראל שמקורן מחוץ לישראל חייבות במס לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

במסגרת תיקון 132 לפקודה נחקק סעיף 240א המסמיך את נציב מס הכנסה לקבוע כללים לפיהם יתורגמו לשקלים חדשים סכומי הכנסות, הכנסות חייבות, הפסדים, הוצאות ומיסים שמקורם מחוץ לישראל, וזאת לשם יישום הוראות הפקודה המהותית. יודגש כי אין מטרתו של סעיף זה לשנות את הוראות המס המהותיות אלא לקבוע הוראות טכניות לגבי תרגום סכומים הנקובים במטבע חוץ לשקלים חדשים. תוך שימוש בסמכות זו קבעה נציבת מס הכנסה את כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים), התשס"ג-2003 (להלן: "כללי ההמרה" או "הכללים").

מטרת חוזר זה הינה לפרט את אופן יישום הכללים שנקבעו במישורים השונים ולהמחיש את דרך היישום באמצעות דוגמאות מספריות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 9/2004

ראה גם תיקון מס' 1 לחוזר מס הכנסה 9/2004