חוזר מס הכנסה מס' 12/2002 – ארגון מקצועי עפ"י סעיף 9(2א) לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 12/2002 – ארגון מקצועי עפ"י סעיף 9(2א) לפקודה

בתיקון מס' 119 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") (ס"ח 1696 מיום 20.12.98) הוסף סעיף 9(2א)  שעניינו מתן פטור ממס בתנאים מסוימים על הכנסתו של ארגון מקצועי (להלן: "הארגון").

במסגרת הסדר חוקי זה, ניתן פטור ממס להכנסתו של ארגון במגבלות מסוימות, וביניהן מגבלה שהכנסת הארגון לא הושגה מעסק שהוא עוסק בו או מכל הכנסה מחבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק, לרבות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה. על הארגון לבצע פעילות שנועדה לקדם עניינים מקצועיים משותפים של ציבור בעל משלח יד מסוים או של עוסקים בענף או מגזר כלכלי מסוים. הפטור ניתן על הכנסות בסכום שלא עולה על 150% מסך ההוצאות של הארגון.

בנוסף, בסעיף 130(א)(4) לפקודה הוספה סמכות לנציב להורות על ניהול פנקסים לגבי הכנסות, הוצאות, תקבולים ותשלומים של הארגון.

בחוזר זה יפורטו הסדרי המיסוי לארגון והנוהלים להגשת בקשות לקבלת מעמד ארגון מקצועי כמשמעותו בסעיף 9(2א) לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 12/2002