חוזר מס הכנסה מס' 16/2002 – קביעת מועד מיזוג/פיצול

חוזר מס הכנסה מס' 16/2002 – קביעת מועד מיזוג/פיצול

חלק ה2 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") מאפשר שינויי מבנה כגון: מיזוג, פיצול או העברת נכסים בתמורה למניות. (ראה סעיפים 103-105 לפקודה).

בעוד שהעברת נכסים תמורת מניות לפי הפרק השלישי לחלק ה2 לפקודה אפשרית במהלך שנת המס, מיזוג סטטוטורי (בשונה ממיזוג בדרך של החלפת מניות) או פיצול תאגידים הינם מהלכים אשר ניתנים לביצוע רק בתום שנת מס (ראה הגדרת "מועד מיזוג" בסעיף 103 לפקודה וכן בסעיף 105ג(א)(9) לפקודה).

הסיבה העיקרית להוראה מסוג זה הינה בעיקר הקבלה לצורכי הדיווח החשבונאי בין המועד בו חוסלה חברה במסגרת צו המיזוג או המועד בו הוקמה לצורך הפיצול חברה מתפצלת חדשה לבין תום שנת המס כהגדרתה בפקודה.

יחד עם זאת, במקרים רבים בהם מתקבלות ההחלטות לביצוע שינויי מבנה בתאגיד (מיזוג/פיצול) במהלך השנה, עשויה דחיית מועד ביצוע המהלך לתום השנה לגרום לאי ביצוע שינוי המבנה.

מתוך רצון לאפשר ביצוע שינוי מבנה (מיזוג/פיצול) גם במהלך השנה, הוסף במסגרת תיקון 123 סעיף 103א1(ב) לפקודה, לפיו, רשאי הנציב בתנאים שקבע, לקבוע מועד מיזוג אחר או מועד פיצול אחר מהקבוע בסעיפים 103 ו- 105ג(א)(9) לפקודה.

בחוזר זה נפרט את התנאים לביצוע מיזוג או פיצול תאגידים במהלך שנת המס (לא בתום השנה).

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 16/2002