חוזר מס הכנסה מס' 2/2017 – הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע

חוזר מס הכנסה מס' 2/2017 – הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012

התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה – תוספת לחוזר מס הכנסה 12/2011 שעניינו התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי היחיד כהוצאה

השקעות בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח (להלן: "מו"פ") המצויות בשלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח (שלב ה- Seed) נושאות סיכון גבוה מאוד למשקיע ובמקרים רבים אף יורדות לטמיון, זאת, לאור העובדה כי במקרים רבים פעילות המו"פ אינה מסתיימת בהפקת תוצר היוצר רווח למשקיע, ולעיתים אף לא מחזיקה כלל את ההשקעה. לאור האמור, חברות הנמצאות בשלב ראשוני של המו"פ חוות קשיים בגיוס משקיעים, ובשנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה בהשקעות בחברות אלו, וזאת מאחר ומשקיעים בעלי הון מעדיפים להשקיע בחברות בשלבים מתקדמים יותר. בעקבות זאת, ולאור החשיבות הקיימת לפעילות מו"פ בחברות ישראליות לצורך עתיד ההי-טק הישראלי והגברת הצמיחה במשק נוצר הצורך לתמרץ משקיעים פוטנציאליים להשקיע בחברות צעירות כאפיק השקעה.

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "החוק הקודם") חוקקה הוראת שעה לעידוד התעשייה עתירת הידע, במטרה להגביר השקעות פרטיות בחברות עתירות מחקר ופיתוח בשלביהן המוקדמים. על מנת להשיג מטרה זו, הכיר החוק הקודם, בהשקעה העומדת בקריטריונים, כהוצאה לצרכי מס הניתנת לניכוי מכל הכנסה חייבת. יחד עם זאת, הניסיון הנצבר מלמד כי יש להגביר את הוודאות למשקיע על מנת להשיג את המטרות האמורות.

בעקבות האמור לעיל, נעשו שינוים בחוק הקודם החל מיום 01/01/2016 (להלן: "השינויים" ו/או "התיקון") על מנת לפשט אותו ולהפכו לאטרקטיבי יותר מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברה, כך שהלכה למעשה תוגבר ההשקעה בחברות ישראליות עתירות מו"פ. החוק שלאחר התיקון (להלן: "החוק") יתמוך בחברות היי-טק מתחילות המהוות חלק משמעותי מעתיד היי-טק הישראלי ומגבירות את הצמיחה במשק. השינויים שנעשו הינם בהוספת מסלול הטבות חדש לחברה מתחילה (להלן : "המסלול הנוסף") המאפשר השקעה בחברות עתירות מחקר ופיתוח בתחילת דרכן (להלן: "החברות המתחילות"). התנאים שנקבעו הינם פשוטים יחסית לבחינה וידועים בעת ההשקעה. כך צפוי המסלול הנוסף לייצר וודאות למשקיעים תוך צמצום עלויות העסקה, ובכך להיות אטרקטיבי מנקודת מבטם של המשקיע ושל החברות המתחילות. נוסף על כך, נקבעו הוראות שיבטיחו את המשך קיום התנאים בחברה גם במהלך תקופת ההטבה (ובחלק מהתנאים אף בשנתיים שלאחר תום תקופת ההטבה). כפי שיפורט בהמשך.

על מנת להגביר את הוודאות למשקיע, נקבע כי במקרים של אי עמידה בתנאים הקבועים בחוק, ההפרה תגרור את החזר ההטבה מצד החברה מתחילה ולא מצד המשקיע (בשונה ממסלול ההטבה לגבי חברת מטרה). כמו כן, נוספו עדכונים בחוק הקודם בדבר המסלול הקיים לגבי חברה מזכה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 2/2017