חוזר מס הכנסה מס' 5/2004 – זיכוי ממס לתושב ישראל המחזיק ב- L.L.C

חוזר מס הכנסה מס' 5/2004 – זיכוי ממס לתושב ישראל המחזיק ב- L.L.C

מטרת חוזר זה היא להסדיר את מתן הזיכוי ממס זר, כאשר תושב ישראל מחזיק בישות זרה מסוג L.L.C (להלן: "התאגיד") ולמנוע כפל מס אשר עשוי להיווצר. כפל המס נוצר כתוצאה ממיסוי התאגיד בחו"ל כאילו היה שותפות. חוזר זה אינו חל לגבי שותפויות שהוקמו בחו"ל, ותאגידים אחרים אשר נחשבים כשקופים לעניין מס במדינה שבה הוקמה.

L.L.C הוא גוף משפטי אשר נחשב לצורך מס בארה"ב כגוף שאינו בר מיסוי. במצב זה ייוחסו תוצאות המס שלו לבעלי הזכויות בו.

ה- L.L.C (Limited Liability Company) מוקם בהתאם לחקיקה הקיימת במדינות השונות בארצות הברית. בעלי הזכויות ב- L.L.C נקראים "חברים" – Members (ולא "בעלי מניות").

לפי דיני המס בארה"ב, ברירת המחדר הקיימת ל- L.L.C היא – התייחסות כאל גוף "שקוף" לצורכי מס, דהיינו – הכנסתו נחשבת כהכנסת "החברים", וזאת בדומה לשותפות. יחד עם זאת, ה- L.L.C יכול לבחור להיחשב לעניין מס כחברה רגילה. אין בחוזר זה כדי לשנות את עמדת האגף בעניין מעמדה של ה- L.L.C כפי שהוצגה בחוזר מס הכנסה 3/2002 בעניין ה- L.L.C.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 5/2004