חוזר מס הכנסה מס' 7/2017 – סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

חוזר מס הכנסה מס' 7/2017 – סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

כחלק מן ההמלצות של הצוות אשר מונה על ידי שר האוצר בראשות מנהל רשות המסים שדן בתופעת "חברות הארנק" ובדרכים להתמודד עם תופעה זאת, חוקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 ביום 29 בדצמבר 2016, תיקון מס' 235 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "חוק ההתייעלות", "התיקון" או "תיקון 235", "הפקודה" הכול בהתאמה). התיקון נכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2017 (להלן: "יום התחילה"), ובו גם הוראות מעבר (להלן: "הוראות מעבר"). במסגרת תיקון 235 חוקק, בין היתר, סעיף 3(ט1) המסדיר את אופן הטיפול המיסוי במשיכות כספים מהחברה על ידי ו/או בהעמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי, הכול כפי שיפורט להלן בחוזר זה.

מטרת חוזר זה הינה לפרט את הדין אשר נקבע בסעיף 3(ט1) לפקודה במסגרת תיקון 235, לרבות בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 7/2017