חוזר מס הכנסה 09/2017 – תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון

חוזר מס הכנסה 09/2017 – תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון

ביום 29 בדצמבר 2016 אושר בכנסת, בקריאה שניה ושלישית, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים" או "תיקון 73"). חוק ההסדרים כלל את תיקון 73 בהוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "חוק עידוד" או "החוק").

חוק עידוד, מהווה כלי מרכזי לעידוד השקעות הוניות איכותיות בישראל, במטרה להגביר את התחרותיות של המשק ולהגדיל את היקפי התעסוקה בדגש על חדשנות ופעילות באזורי פיתוח. התעשייה עתירת הידע, היא אחד ממנועי הצמיחה החשובים של מדינת ישראל, בעיקר הודות להון האנושי בישראל. בשלושים השנים האחרונות, התפתחה בישראל תעשיית טכנולוגיה עילית משגשגת ומובילה בקנה מידע בין-לאומי.

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה- OECD, בשיתוף פורום ה- G20 (קבוצת שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של 20 המדינות המפותחות), כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי, כללי Base Erosion and Profit Shifting Project (להלן: "כללי ה- BEPS") לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים. הכללים מאפשרים מתן הטבות לנכסים בלתי מוחשיים מסוימים – פטנט רשום, תוכנת מחשב, זכות מטפחים של זני צמחים וכדומה (להלן: "נכסים לא מוחשיים"), במטרה למנוע תחרות מס מזיקה. עיקרי הכללים הם אלה:

  1. שיוך הרווחיות של החברה בהתאם לפעילות המהותית;
  2. הטבות המס על נכסים לא מוחשיים יינתנו רק על החלק היחסי אשר פותח על ידי החברה הנהנת מן ההטבות (על פי מפתח הוצאות), תוך מתן אפשרות להפעיל מקדם מקסימלי של 1.3 1.
  3. הגברת רמת השקיפות בין המדינות בהן פועלת קבוצת חברות על ידי שיתוף מידע.

לכללים החדשים השלכות מהותיות לתעשיית ההייטק בישראל. מצד אחד, חברות בין-לאומיות זרות עלולות להעתיק את פעילות מישראל אל מדינות אשר בהן נהוגה מדיניות מס נוחה מזו שבישראל. מצד שני, ישראל תוכל למשוך אליה פעילות מחקר ופיתוח, ועקב כך ליהנות מגידול בפעילות הריאלית של החברות הבין-לאומיות הזרות ומהגדלת תקבולי המס של מדינת ישראל מחברות אלו. מטרתו העיקרית של תיקון 73, הינה להתמודד עם האיומים וההזדמנויות אשר נוצרו בעקבות אותם כללים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 09/2017

 

1 לדוגמה, לגבי מוצר ש-70% מפיתוח נכס לא מוחשי מוטב נעשה בישראל ו- 30% מפיתוח הנכס הלא מוחשי המוטב נעשה במדינה אחרת בחו"ל, ניתן יהיה לתת בישראל הטבת מס רק על יחס של 70% מסך הרווחים שהוא מוכפל ב- 1.3.