חוזר מס הכנסה 1/2017 הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 נקבעו מספר תיקונים אשר מטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס, אשר לגישתה, מנצלים לרעה את שיטת המיסוי הדו-שלבי החלה על חברות על ידי המנעות מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו.

על מנת לעודד משיכת דיבידנד על ידי בעלי מניות מהותיים נקבע הוראת שעה לתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017, הקובעת כי שיעור המס על דיבידנד אשר מקורו ברווחים צבורים עד ליום 31 בדצמבר 2016 לבעל מניות מהותי יעמוד על 25% במקום 30%, זאת בכפוף לתנאים ולהוראות אשר נקבעו.

חוזר זה מפרט את התנאים למשיכת דיבידנד בהתאם להוראת השעה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 1/2017

ראה גם טופס 805א - הצהרת יחיד/ה בעל/ת מניות מהותי על זכאות לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה

          תוספת לחוזר מקצועי 1/2017 - הנחיות למייצגים - דיווח ושידור דיבידנד לבעל מניות מהותי מכוח הוראת השעה