חוזר מס הכנסה 1/2018 – סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 1/2018 – סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות

רקע

חוזר מס הכנסה 10/2001 מיום 26.12.2001 בנושא "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס" (להלן: "חוזר 10/2001"), טיפל בהשפעת חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") על דיני המס. חוזר 10/2001, עסק בעיקר, בהשלכות לצורכי מס של רכישה עצמית של מניות החברה עצמה או על ידי תאגיד קשור. כמו כן, החוזר טיפל באופן סיווג ההכנסה בשל חלוקה שלא מרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות (להלן: "הפחתת הון"), וחלוקה אסורה על פי סעיף 310 לחוק החברות.

חוזר 10/2001 פורסם לאחר פרסומו של חוק החברות, אשר קבע כללים ברורים למקרים של "חלוקה" על ידי חברה לבעלי מניותיה. בהתאם לפסקה 6 לחוזר 10/2001 חלוקה מרווח על פי סעיף 302 לחוק החברות, תחשב כדיבידנד לצורכי מס ואילו חלקוה שלא מרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות, תקרא לצרכי מס "הפחתת הון", ותסווג בידי בעל המניות של החברה המחלקת כאירוע הוני – כאילו מכר חלק יחסי מהשקעתו בחברה. יצוין, כי מאז פרסומו של חוזר 10/2001 נערכו שינויים בכללי החשבונאות המקובלים אשר על בסיסם נקבע מבחן הרווח על פי חוק החברות.

בהתאם לתקן חשבונאות מספר 29 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות המטפל באימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) (להלן: "תקן מספר 29"), יחולו הוראות תקני ה- IFRS, על חברות הכפופות לחוק לניירות ערך, התשכ"ח-1968, ומדווחות על פיו, וכן על חברות פרטיות אשר בחרו, בהתאם לתקן 29, לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני ה- IFRS. לגבי חברה פרטית אשר לא עברה ליישום תקני ה- IFRS חלים כללי החשבונאות המקובלים בישראל, לרבות תקני החשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית (להלן: "כללי החשבונאות הישראליים"). כמו כן, בחודש יולי 2010 פורסם תקן חשבונאות ישראלי מספר 32 המאפשר לחברות הנחשבות ישויות קטנות ובינוניות (SMES) לערוך את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS FOR SMES).

כללי החשבונאות הבין-לאומיים וכן כללי החשבונאות הישראליים המבוססים בחלק מן המקרים על הכללים הבינלאומיים, כוללים הוראות בדבר אפשרות להערכת שווי של נכסים על פי מודל הערכה מחדש, קרי מדידה לפי השווי ההוגן (Fair value) של הנכס במקרים אשר בהם בחר תאגיד להעריך את הנכס הנמכר בידו לפי שווי הוגן, ייזקף ההפרש שבין עלות הנכס לבין שוויו ההוגן לרווח והפסד או לקרן הון, תלוי בסוג הנכס. משמעות רישום הנכסים לפי שווי הוגן הינה הכרה בדוחות הכספיים ובעליית ערכו של הנכס כרווח, וזאת בלי שהנכס נמכר בפועל (להלן: "רווחי שערוך").

מטרת חוזר זה היא להבהיר את עמדת רשות המיסים לגבי מצבים של חלוקה שלא מרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות (הפחתת הון) לפני ולאחר תיקון 197 לפקודה. יודגש כי, חוזר זה מבטל את האמור בחוזר 10/2001 לעניין הוראות המס אשר יחולו בעת חלוקת דיבידנד שלא מרווח (קרי ביטול הוראות סעיף 6 לחוזר האמור). כמו כן, לגבי היבטי המס בחלוקת רווחי שערוך, ראה עמדה חייבת בדיווח שמספרה 01/16.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 1/2018