חוזר מס הכנסה מס' 10/2002 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

חוזר מס הכנסה מס' 10/2002 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ

בחודש ינואר 2002 נחתמה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לשוויץ.

ככלל, הבסיס לאמנה הוא אמנת המודל של ה- OECD, עם זאת קיימים מספר הסדרים החורגים מאמנת המודל, כפי שיפורט בחוזר זה.

דגש מיוחד ניתן על ידי שתי המדינות המתקשרות על נושא מניעת ניצול לרעה של האמנה, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות האמנה ובפרוטוקול לאמנה.

לאור העובדה שהליך אישרור האמנה בשוויץ אורך זמן רב (כשנה וחצי) הסכימו שתי המדינות המתקשרות במסגרת סעיף 28 לאמנה, כי לאחר אישרורה בידי המדינות המתקשרות, תיכנס האמנה לתוקף באופן רטרואקטיבי, כמפורט להלן:

  1. ביחס לניכוי במקור מתשלומי ריבית, דיבידנד או תמלוגים, אשר שולמו או נזקפו לזכות הנישום בתאריך 1 בינואר 2002 או אחריו.
  2. ביחס למיסים אחרים, לתקופת מס המתחילה בתאריך 1 בינואר 2002 או אחריו.

על מנת להקל בירוקרטית על יישום הוראות האמנה עד שאלו יאושררו, תאפשר נציבות מס הכנסה לנכות מתשלומים המשולמים לשוויץ בהתאם לשיעורי ניכוי במס במקור שנקבעו באמנה. השיעורים המופחתים יאושרו למשלמים בכפוף להמצאת ערבות מצד הנישום שתעמוד עד למועד אישרור האמנה על ידי שתי המדינות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 10/2002

לחץ כאן לתוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 10/2002