חוזר מס הכנסה 10/2018 – מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

חוזר מס הכנסה 10/2018 – מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

כחלק מן המאמצים לעודד השקעות זרות והזרמת הון זר למשק כאמור בחוזר מס הכנסה 9/2018 מזה למעלה מעשור מתומרצות אף משיכת השקעות זרות לישראל בתחום קרנות ההשקעה פרטיות המשקיעות בהשקעות מזכות באמצעות הפעלת הוראות סעיף 16א' לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה")

בחוזר זה מפורטים התנאים לקבלת הסדר מיסוי מכוח סעיף 16א' לפקודת מס הכנסה אשר יחול על הכנסותיהן של קרנות השקעה פרטיות בגין השקעות מזכות (להלן: "קרנות פרייבט אקוויטי") ושל המשקיעים בהן הנובעות מהשקעות בישראל כמפורט להלן.

הוראת הביצוע 24/2001 אשר פורסמה בשנת 2001 והוראת הביצוע 14/2004 אשר פורסמה בשנת 2004 פירטו קריטריונים למתן הסדר מס מכוח סעיף 16א' לפקודה אשר יחול על משקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון. מאז נחתמו אישורים רבים מתוקף סמכות המנהל על פי סעיף 16א' לפקודה. במקביל לכך, ניתנו אישורים מקדמיים מכוח סעיף 16א' לפקודה  גם לקרנות הפועלות לרכישת השקעות מזכות אשר אינן השקעות הון סיכון כהגדרתן בחוזר מס הכנסה 9/2018. יובהר כי בשונה מקרנות הון סיכון המכוונות פעילותן להשקעה בחברות טכנולוגיה בראשית דרכן וההשקעה נעשית בעיקרה בדרך של השקעת הון בחברת המטרה כנגד הקצאת מניות, קרנות הפרייבט אקוויטי מכוונות פעילותן להשקעה בחברות בוגרות העוסקות בתחומים מגוונים וההשקעה נעשית בעיקרה בדרך של רכישת מניות חברת המטרה.

הסדרי המס מכוח סעיף 16א', אשר ניתנו במהלך העשור הקודם לקרנות פרייבט אקוויטי, כללו הסדרי מיסוי בשיעורים שונים על הכנסות ממימושים מריבית ומדיבידנד ואולם, בשנת 2009 החליט שר האוצר לפטור ממס תושבי חוץ המשקיעים בקרנות כאמור על ההכנסות הנובעות ממימוש השקעות, זאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 16א' לפקודה.

חוזר זה נועד לפרט את עיקרי הסדרי המיסוי אשר התגבשו במהלך השנים אשר מופעלים לגבי מיסוי קרנות פרייבט אקוויטי. הסדרי המיסוי כוללים את הקריטריונים ושיעורי המס אשר חלים על הכנסות הנובעות מהשקעות בתחום הפרייבט אקוויטי, כפי שאילו מיושמים כיום.

יובהר כי חוזר זה מתייחס לסוגי הכנסות ולא מתחייב כי כלל פעילות הקרן תהא כפרייבט אקוויטי כהגדרתה להלן, משכך, קרן עם הכנסות מעורבות, כל סוג הכנסה ימוסה בהתאם לחוזר הרלוונטי אם בכלל.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 10/2018