חוזר מס הכנסה מס' 11/2002 – זיכויים והקלות בשל תשלום מסים בחו"ל

חוזר מס הכנסה מס' 11/2002 – זיכויים והקלות בשל תשלום מסים בחו"ל

פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחה מכילות הוראות שנועדו להסדיר מקרים של כפל מס המתעוררים, מקום בו שילם תושב ישראל מס בגין אותה הכנסה, הן בחו"ל והן בישראל. הפתרון בו נוקטת הפקודה הינו לרוב בדרך של מתן זיכוי מהמס הזר כנגד המס הישראלי, תוך אבחנה בין מדינות עמן חתומה ישראל על אמנה למניעת כפל מס לבין מדינות אחרות.

יובהר כי המס הזר אשר בשלו יינתן זיכוי כנגד המס הישראלי הינו מס המוטל ע"י ממשלה מרכזית וכן, כל מס אחר הכול כפי שנקבע באמנה הרלוונטית למניעת כפל מס ככל שקיימת. הוראות הפקודה והתקנות מבחינות בין כפל מס שנוצר עם מדינה שיש לישראל עמה אמנה למניעת כפל מס שנכנס לתוקף מכוח סעיף 196 לפקודה, לבין מדינה שאין לישראל אמנת מס עמה כאמור.

חוזר זה נועד לסקור את ההוראות בדין הישראלי הדנות בסוגיה זו ולהציג את עמדת האגף.

יודגש כי חוזר זה מתייחס לדין שקדם לרפורמה במס הכנסה (תיקון 132 לפקודה). לגבי השינויים הנובעים מהרפורמה במס יופץ חוזר נפרד בהמשך.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 11/2002