חוזר מס הכנסה 12/2003 – דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון

חוזר מס הכנסה מס' 12/2003 – דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון

נציבות מס הכנסה פרסמה בעבר שני חוזרים מקצועיים העוסקים בנושא שיטת הדיווח לצורכי מס. חוזר ראשון (חוזר מ"ה 39/93) פורסם בעקבות פס"ד קבוצת השומרים1 שניתן בביהמ"ש העליון (להלן: פס"ד קבוצת השומרים) וחוזר שני (חוזר מ"ה 12/94) פורסם בעקבות פס"ד דמבו2 שניתן בביהמ"ש המחוזי.

לאחרונה התעוררה מחדש סוגיית בסיס הדיווח מהיבט אשר טרם הוכרע ע"י בית המשפט ונציבות מס הכנסה נדרשה לקבוע עמדה בנושא. המדובר בתיקים בהם מוגש דוח רווח והפסד חשבונאי (להלן: "דוח רווח והפסד" או "דוח חשבונאי") הערוך בהתאם לשיטת הדיווח המצטברת ואליו מצורף דוח התאמה לצורכי מס (להלן: "דוח התאמה") המשנה את בסיס הדיווח לשיטת מזומן.

מטרת עדכון זה להבהיר את עמדת הנציבות בנושא ולקבוע הנחיות לפעולה בעניין.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 12/2003