חוזר מס הכנסה 15/2003 – תיקון מס' 4 לחוק העבירות המינהליות

חוזר מס הכנסה מס' 15/2003 – תיקון מס' 4 לחוק העבירות המינהליות

עיקרי התיקון

בתאריך 21.11.02 פורסם תיקון מס' 4 לחוק העבירות המינהליות (ס"ח 1875).

עיקרי התיקונים הינם כלהלן:

  • מניעת הגשת כתב אישום לאחר מסירת הודעה על הטלת קנס מינהלי.
  • הגדרה מחודשת של עבירה מינהלית חוזרת.
  • קביעת הוראות לעניין עבירה מינהלית נמשכת.
  • הסדרת סמכות לביטול קנס מינהלי.
  • שינוי שיטת חישוב תוספות בגין פיגור בתשלום הקנס.
  • הוראות לעניין מועדי המצאה בעבירות מינהליות.
  • התיישנות העבירה.
  • התיישנות העונש.
  • זיכוי "מפקח" במילוי תפקידו.
  • הכשרת "מפקח" לעניין חוק העבירות המינהליות.

מטרת חוזר זה לפרט את השינויים ואת השפעתם במהלך העבודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 15/2003