חוזר מס הכנסה מס' 16/2003 – פטור לנכים בחישוב מס מאוחד

חוזר מס הכנסה מס' 16/2003 – פטור לנכים בחישוב מס מאוחד

סעיפים 65 ו- 66 לפקודה תוקנו בתיקון מס' 132 לפקודה (להלן – הרפורמה) ונקבע בהם כי הכנסות מסוימות של קטין ייחשבו כהכנסות הורהו שהוא בן הזוג הרשום.

בעקבות התיקון עלתה ביתר שאת השאלה שהתעוררה כבר בעבר: מה דין הכנסה כאמור בידי בן הזוג שההכנסה נזקפה לו. השאלה התעוררה בנסיבות בהן על פי סעיף 65 לפקודה רואים את הכנסת בן הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום. לשאלה זו יש חשיבות מיוחדת כאשר מי מבני הזוג או ילדם הקטין זכאי לפטור המגיע לנכה על פי סעיף 9(5) לפקודה.

בחוזר זה נתייחס למגוון המצבים האפשריים, דהיינו, כאשר הנכה הוא בן הזוג הרשום אליו נזקפת ההכנסה או כאשר הנכה הוא בן הזוג שאינו רשום או שהוא ילדו של בן הזוג הרשום. נבחן גם את הנסיבות בהן במשפחה יש יותר מנכה אחד.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 16/2003