חוזר מס הכנסה מס' 17/2003 – היחידה למיסוי בינלאומי – חילופי מידע בין מדינות אמנה

חוזר מס הכנסה מס' 17/2003 – היחידה למיסוי בינלאומי – חילופי מידע בין מדינות אמנה

עידן הכלכלה הגלובלית בו אנו מצויים, מאפיין בהקמת חברות רב לאומיות, מיזמים משותפים בין מדינות, רכישה ומיזוג בין חברות וניידות גבוהה של גורמי ייצור ותנועות כספיות בין מדינות. בבד בבד עם התפתחות הכלכלה הגלובלית, גוברת ההכרה בין המדינות בצורך לשתף פעולה במישור חילופי המידע, כאשר האינטרס המשותף הוא למנוע התחמקות מתשלום מס וניצול לרעה של אמנות המס.

על רקע ההתפתחות העולמית ובפרט לאור שינוי שיטת המיסוי בישראל מהשיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית, גובר האינטרס של מדינת ישראל לחילופי מידע עם מדינות עמן היא חתומה על אמנות מס.

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (להלן: "ארגון ה- OECD") בו חברות כ-30 מדינות מובילות בתחום זה (כמו גם בעניין חילופי מידע בין מדינות במסגרת המלחמה בהלבנת הון). פעילות הארגון בתחום שיתוף פעולה בינלאומי נעשית בין היתר בדרך של קביעת סטנדרטים ודפוסי פעולה המומלצים על ידו במסגרת אמנות המס.

חילופי המידע מתבצעים מכוח סעיף חילופי המידע המופיע בכל האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל. ככלל, תכלית חילופי המידע היא להציב בסיס מידע נאות, במגמה לאפשר לכל מדינה, בתחומה, להבטיח יישום הוראות דין המס הפנימי שלה, את יישום הוראות אמנות המס וכן למנוע התחמקות ממס.

ההתחייבות לחילופי מידע כלולה כאמור בכל האמנות למניעת כפל מס בהן התקשרה מדינת ישראל. הוראות האמנה בדבר חילופי מידע, גוברות על הוראות פקודת מס הכנסה בדבר חובת הסודיות. הדבר עולה מהוראת סעיף 197 לפקודת מס הכנסה לאמור: "משניתן תוקף להסכם כאמור בסעיף 196 לא תמנע חובת הסודיות לפי סעיף 234 מלגלות לפקיד מורשה של המדינה הגומלת כל ידיעה שיש לגלותה לפי ההסכם".

הוראה זו נותנת תוקף נורמטיבי לסעיף חילופי המידע שבאמנות המס ומשמעותה המעשי הוא מתן היתר לגילוי ידיעות על אף האמור בסעיף 234 לפקודה.

הוראות אמנות המס בנוגע לחילופי מידע מהווה את המסגרת התוחמת את חילופי המידע ביחס לכל מדינה. מרבית אמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל מבוססות על אמנת המודל שנוסחה על ידי ארגון ה- OECD. מטעם זה, מקובל לראות את הפרשנות המתפרסמת על ידי הארגון כפרשנות מקובלת במישור הבינלאומי. עם זאת, מסגרת ההוראה בדבר חילופי המידע ומידת שיתוף הפעולה עשויים להשתנות לפי נוסח האמנה הספציפית (וחילופי  האיגרות עם המדינה) ולאור עיקרון ההדדיות המתחייב ביישום חילופי המידע. בנוסף, יצוין שסעיף חילופי המידע באמנות המס השונות איננו אחיד וכך גם סוגי המס עליהן חלה האמנה עם כל מדינה ומדינה. השוני בנוסח כלשעצמו יש בו כדי להשליך על היקף תחולת הוראות חילופי המידע, על סוג המידע המוחלף והיקפו.

במישור הפרטני יבחן כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו תוך איזון נכון בין אינטרס המדינה וציבור הנישומים לבין האינטרס לקיים הסכמים בינלאומיים. כדי לשמור על מערכת האיזונים יש לעשות שימוש מושכל בסמכות ולהפעילה בזהירות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 17/2003