חוזר מס הכנסה מס' 17/2004 – מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים

חוזר מס הכנסה מס' 17/2004 – מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים

טרם חקיקת חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), שיטת מיסוי ההכנסה הפירותית בישראל הייתה לפי תורת המקור. שיטה זו גרסה כי הכנסה תמוסה רק אם יש לה מקור. בהתאם לשיטה זו, הכנסה שנבעה לנישום מרווחי הגרלות, הימורים ופעילות נושאת פרסים הייתה בדרך כלל פטורה ממס, וזאת מאחר והכנסה מסוג זה נחשבה כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמה וללא אפשרות לסווגה כהכנסה, כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") – ועל כן נחשבה היא לנטולת מקור.

גישה זו של המחוקק זכתה לביקורת, וזאת מאחר ולא נמצא הצדק של ממש מדוע נישום שהגדיל את הכנסתו כתוצאה מזכיה בהגרלה, מהימור או מפעילות נושאת פרסים לא ישא בנטל המס בהתאם ליכולתו הכלכלית אשר גדלה כתוצאה מהזכייה.

בעקבות הביקורת האמורה וכחלק ממגמתה של התכנית הכלכלית להרחבת בסיס המס, הוסף לפקודה סעיף 2א המטיל מס על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים (להלן: "רווחי הימורים").

בחקיקה הראשית ובחקיקת המשנה מכוח חוק התכנית הכלכלית הוטל מס על רווחי הימורים, עוצבו גבולות החבות במס, נקבעו פטורים מהמס והוראות לגבייתו. המס שיוטל על רווחי הימורים הינו בשיעור סופי של 25% ללא ניכוי הוצאות וללא קיזוז הפסדים, זיכויים או פטורים. החבות במס סויגה בשני סייגים עיקריים: נקבע כי החבות במס לא תחול על פרסים שניתנו כתוצאה מיחסים אישיים, וכן נקבע פטור ממס על רווח מפעילות חוקית ואשר אינו עולה על תקרה העומדת כיום על 70,000 ₪.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 17/2004