חוזר מס הכנסה מס' 18/2004 – צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד-2004

חוזר מס הכנסה מס' 18/2004 – צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד-2004

נייר ערך הנסחר בבורסה

במסגרת פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") נקבעו הוראות מס מיוחדות, בדר"כ שיעורי מס מוטבים, לרווח הון או לריבית, מני"ע ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה.

"בורסה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:

"בורסה לניירות ערך שניתן לה רישיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך או בורסה אחרת שקבע שר האוצר לעניין פקודה זו".

ההגדרה מקנה לשר האוצר סמכות לקבוע בורסות לעניין הפקודה.

עד לתיקון מס' 94 לפקודה בשנת 1993, היה המונח "בורסה" מוגדר בסעיף 88 לפקודה. בעמ"ה 48/94 אריה לוין נגד פ"ש ת"א 1, נקבע בין היתר, כי המונח "בורסה" לעניין סעיף 88 לפקודה מתייחס לבורסה לני"ע בתל אביב בלבד.

לפיכך, בהעדר קביעה, התייחס המונח "בורסה" שבסעיף 1 לפקודה, לבורסה בישראל בלבד, כל זאת עד ליום 31/12/02. ראה הרחבה נוספת לנושא זה בחוזר מס הכנסה 12/97.

בתאריך 01/01/2004 פורסם בק"ת 6283 התשס"ד בע"מ 128, צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד-2004 (להלן: "הצו"). הצו נקבע מכוח סמכותו של שר האוצר בסעיף 1 לפקודה.

מטרת הצו להגדיר "בורסה" לעניין סעיפים מסוימים בפקודה ובנוסף, לקבוע קריטריונים לשוק מוסדר שיחשב כבורסה לעניין סעיפי הפקודה.

תחילת הצו הינה מיום 01/01/03, למעט חריגים שיפורט בהמשך.

כמו כן, נקבע בצו מס הכנסה (תיאומים בשל אינלציה) (קביעת מדיניות לעניין בורסה ושוק מוסדר), התשס"ד-2004, כי לעניין חוק התיאומים, יראו כל בורסה וכל שוק מוסדר בכל מדינה מחוץ לישראל, כבורסה או כשוק מוסדר, לפי העניין. מועד תחילתו של צו זה הינו ב- 1/1/2003.

יודגש כי המונח "בורסה" לעניין חוק התיאומים, יהא בהתאם להגדרת "בורסה" לעניין פקודת מס הכנסה.

ככלל, מהווה הבורסה "שוק" ציבורי שבו נסחרים מניות של חברות וניירות ערך נוספים. המסחר בבורסה בישראל מתנהל בשיטה ממוחשבת (שיטת "הרצף", שבה פקודות קניה ומכירה "נפגשות" במערכות המחשב של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בסוף כל יום מסחר, מועברים ניירות הערך והתמורות הכספיות בגינם דרך מסלקת הבורסה בין חברי הבורסה, באופן שניירות הערך נרשמים על שם הקונים והמוכרים מזוכים בתמורה כספית.

המסחר בני"ע ובאג"ח בחו"ל מתנהל גם בבורסות (EXCHANGE) וגם בשווקים אחרים (MARKET). בעוד שבבורסות נסחרות לרוב מניות ועסקאות עתידיות ומעט מאוד אג"ח, הרי שהמסחר באיגרות חוב, רובו ככולו, מתנהל בשווקים שאינם בבורסה. המסחר באג"ח בישראל מתנהל על פי רוב דרך הבורסה בתל-אביב.

בשווקים הללו, מנוהל המסחר ע"י סוחרים מורשים (MARKET MAKERS), אשר מבצעים את עסקאות הקניה והמכירה מול הלקוחות. סוחרים מורשים אלו, מפרסמים ציטוטים לשער שבו ניתן לבצע עסקת מכירה/קניה באג"ח או את טווח השערים היומי, באחד או יותר מהאמצעים האלקטרוניים המקובלים בעולם כגון רויטרס, בלומברג וכד'.

כאמור, הוראות הפקודה לאחר תיקון מס' 132, קובעות בחלק ה- 3 ובסעיף 125ג', שיעורי מס מוטבים לרווח הון ממכירת ניירות ערך ועסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה ולריבית מאיגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, בהתאמה.

בנוסף, סעיפים אחרים בפקודה משתמשים במונח "בורסה".

מטרת חוזר זה לסקור את הוראות הצור והשלכותיו על סעיפי הפקודה השונים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 18/2004