חוזר מס הכנסה מס' 19/2002 – הרפורמה במס הכנסה – קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים

חוזר מס הכנסה מס' 19/2002 – הרפורמה במס הכנסה – קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות לביטוח חיים

ביום 4 באוגוסט 2002 פורסם ברשומות תיקון מס' 132 לפקודה (להלן: "התיקון") , הקובע דין חדש בקשר למשיכת כספים מקופות גמל לתגמולים, מקרנות השתלמות ומפוליסות ביטוח חיים כפי שיפורט להלן.

במסגרת התיקון ועל פי הוראות המעבר בסעיף 90(א), נקבע בסעיפים 3(ה2) ו- 3(ה4) לפקודה, שהחל מיום 1/1/03 (להלן: "היום הקובע"), הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים (להלן: "הריבית"), אשר קיבל יחיד (עמית) מחשבונו בקופת גמל לתגמולים ובקרן השתלמות ושמקורם בהפקדות החל מהיום הקובע, יראו אותם כהכנסה מריבית, כמו כן נקבע, כי ריבית זו אשר נצברה בקופות גמל מסוג תגמולים והשתלמות, וכן ריבית שנצברה במרכיב החיסכון הקיים בפוליסות לביטוח חיים, תחויב במס.

הוראות אלה משתלבות עם הוראות חדשות נוספות שנקבעו אף הן בתיקון, ואשר במסגרתן ימוסו מהיום הקובע רווחים שנצברו באפיקי חיסכון אחרים כדוגמת פיקדונות, תכניות חיסכון ורווחי הון בבורסה.

מודגש, כי בכל הנוגע למשיכה מקופת גמל לקצבה/לפיצויים ולמשיכות שלא כדין – לא נעשה כל שינוי, והאמור בחוזר זה לא יחול על משיכות כנ"ל.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 19/2002