חוזר מס הכנסה מס' 2/2003 – סעיף 5(1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי הכנסה בחו"ל ממשלח יד בו עוסק תושב ישראל

חוזר מס הכנסה מס' 2/2003 – סעיף 5(1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי הכנסה בחו"ל ממשלח יד בו עוסק תושב ישראל

עמ"ה 1131/00 טאומן יאיר נגד פ"ש ת"א 5

עמ"ה 1233/00 בז'ה אברהם נגד פ"ש ת"א 5

לאחרונה ניתנו פסקי דין חלקיים בשני הערעורים שבסימוכין – פסקי דין העוסקים בשאלה המקדמית האם נכנס לתוקף תיקון מס' 59 לפקודת מס הכנסה שחוקק בשנת 1984 ואשר תיקן את סעיף 5(1) לפקודה.

תיקון 59 נועד לבטל את ההבחנה שהייתה בסעיף 5(1), טרם תיקונו, בין הכנסה המופקת בחו"ל בידי נישום עצמאי לבין הכנסה כנ"ל המופקת בידי שכר. נקבע בתיקון כי:

  • סעיף 5(1) יחול על הכנסה ממשלח יד שבדר"כ עוסקים בו בישראל בין שההכנסה ממשלח היד היא לפי סעיף 2(1) ובחו"ל לפי סעיף 2(2).
  • משלח היד שעוסקים בו בחו"ל לא ייחשב כשונה ממשלח היד בישראל בשל כך שבישראל ההכנסה ממנו היא לפי סעיף 2(1) ובחו"ל לפי סעיף 2(2) או להיפך.

בהוראת מעבר (סעיף 18(ב) לתיקון 59) (להלן – הוראת המעבר) נקבע כי תחילת תיקונו של סעיף 5(1) תהא: "מיום תחילתם של כללים שיותקנו לעניין האמור בו, לפי סעיף 67א לפקודה".

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 2/2003