חוזר מס הכנסה 2/2018 – רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 2/2018 –  רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 10/2001 מיום 26.12.2001 בנושא "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס" (להלן: "חוזר 10/2001), טיפל בהשפעת חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") על דיני המס. חוזר 10/2001, עסק בעיקר, בהשלכות לצורכי מס של רכישה עצמית של מניות החברה עצמה או על ידי תאגיד קשור. כמו כן, החוזר טיפל באופן סיווג ההכנסה בשל חלוקה שלא מרווח על פי סעיף 303 לחוק החברות (להלן: "הפחתת הון"), וחלוקה אסורה על פי סעיף 310 לחוק החברות.

בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק החברות, "חלוקה" כוללת שני מרכיבים, האחד דיבידנד (או התחייבות לתתו) והשני רכישה. חוזר זה עוסק בהביטי המיסוי בשל חלוקה על פי חוק החברות אשר הינה רכישה ויחליף בכל הקשור לכך את האמור בחוזר מס הכנסה 10/2001. כמו כן, חוזר 1/2018 עוסק בהיבטי מיסוי של חלוקת דיבידנד לרבות הפחתת הון וחלוקה אסורה, ויחליף בהיבט זה את האמור בסעיף 6 לחוזר 10/2001.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 2/2018