חוזר מס הכנסה 20/2002 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון בידי יחיד. ניכוי ופטור לבעלי הכנסות נמוכות ולאוכלוסייה מבוגרת

חוזר מס הכנסה מס' 20/2002 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון בידי יחיד. ניכוי ופטור לבעלי הכנסות נמוכות ולאוכלוסייה מבוגרת

בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה, פורסם תיקון מס' 132 לפקודה אשר הסדיר, בין היתר, את מיסוי הריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים הנובעים מתוכניות חסכון ומפיקדונות החל מה-1 בינואר 2003 (להלן: "המועד הקובע").

חוזר זה בא לפרט ולהבהיר את אופן מיסוי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים ושיעור המס שיחול עליהם.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 20/2002

ראה גם תוספת מס' 1 לחוזר מס הכנסה 20/2002