חוזר מס הכנסה 21/2002 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה מס' 21/2002 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי

ביום 23 ביולי 2002 אישרה הכנסת את תיקון 132 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). התיקון התבסס על המלצותיה של הוועדה לרפורמה במס. המלצות הוועדה פורסמו בחודש יוני 2002.

התיקון כולל שינויים בדיני המס בעיקר בנושאי הפחתת שיעורי המס הישיר על הכנסות מיגיעה אישית ורווחי הון, מיסוי שוק ההון, מיסוי הכנסות מחוץ לישראל, ביטול פטורים ושינויים נוספים.

חוזר זה יסקור את השינויים העיקריים שבוצעו במסגרת התיקון בתחום המיסוי הבינלאומי. בקרוב יפורסמו חוזרים נוספים לגבי נושאים ספציפיים בהם יורחב הדיבור באותם נושאים.

לחוזר זה מצורף נספח אשר מפרט, לשם נוחות, את מספרי הסעיפים שלגביהם בוצע תיקון, החלפה, הוספה, או ביטול ובתמצית את מהות השינוי.

ככלל, תחילתו של התיקון הוא מיום 1 בינואר 2003 והוא יחול על הכנסות שהופקו או שנצמחו החל משנת המס 2003, אלא אם נקבע אחרת.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 21/2002