חוזר מס הכנסה 22/2002 – הרפורמה במס הכנסה מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה

חוזר מס הכנסה מס' 22/2002 – הרפורמה במס הכנסה מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה

ביום 4.8.02 פורסם תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה (להלן: "התיקון").

במסגרת התיקון נוספו בין היתר חלק ה3 לפקודה, העוסק במיסוי רווח הון ממכירת נכסים פיננסיים וסעיף 125ג הקובע, בין היתר, את שיעור המס החל על הכנסות ריבית מנכסים נסחרים. כמו כן, הורחבו סעיפים 125ב ו- 126 לפקודה.

מטרת חוזר זה לסקור את הסדרי המיסוי שנקבעו לרווחי הון ולהכנסות שמקורם בניירות ערך הנסחרים בבורסה.

סקירת הסדרי המיסוי החלים על עסקאות עתידיות ומכירות בחסר, הסדר המיסוי החל על ניירות ערך שהוחזקו בטרם רישומם למסחר (סעיף 101 לפקודה) והסדר המיסוי החל על קרן נאמנות ובעלי היחידות יפורסמו בחוזרים נפרדים.

פרוט הנושאים בחוזר:

פרק ראשון: מיסוי רווחי הון והכנסות מניירות ערך שאינם איגרות חוב.

פרק שני: מיסוי רווחי הון והכנסות מאיגרות חוב.

פרק שלישי: מיסוי ניירות ערך זרים.

פרק רביעי: קיזוז הפסדים הנובעים ממכירת ניירות ערך.

פרק חמישי: הוראות כלליות בנושא מקדמות, פריסה ושיעורי מס היסטוריים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 22/2002