חוזר מס הכנסה מס' 23/2002 – הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה

חוזר מס הכנסה מס' 23/2002 – הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה

בתאריך 23/7/02 התקבל בכנסת תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשע"א-1961 (להלן: "התיקון", "הפקודה", בהתאמה).

התיקון פורסם בספר החוקים מספר 1863 מיום 4.8.2002 והוא בתחולה מיום ה-1 לינואר 2003 (להלן: "המועד הקובע"), אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

בין התיקונים שעברו נכללים שינויים מהותיים העוסקים בחלק ה' לפקודה.

מטרת חוזר זה לסקור את עיקרי התיקון המתייחסים לחלק ה' לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 23/2002