חוזר מס הכנסה מס' 26/2002 – הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ

חוזר מס הכנסה מס' 26/2002 – הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ

ביום ב-4 באוגוסט 2002 פורסם ברשומות תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (הרפורמה במס הכנסה). התיקון התבסס על המלצותיה של הוועדה לרפורמה במס שהוגשו לשר האוצר ב- 12 ביוני 2002. כלל, תחולת תיקון 132 מיום 1.1.2003.

בתיקון 132 לפקודה הורחבה יריעת המס בישראל, כך שתכלול גם הכנסות של תושבי ישראל המופקות מחוץ לישראל. הרחבה זו של יריעת המס מחייבת יצירת מנגנון למניעת מסי כפל. השיטה המקובלת למניעת מסי כפל היא מתן זיכוי לתושב ישראל בשל המס הזר ששולם על ידו למדינת החוץ.

קודם לתיקון 132 ניתן, לפי חלק י' פרק שלישי לפקודה, זיכוי בגין מס זר רק למס ששולם למדינה גומלת (מדינה עמה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס). השיטה כללה זיכויים וכן ניכוי עודף המס הזר שלא ניתן כזיכוי (ראה חוזר 11/2002 בנושא: זיכויים והקלות בשל תשלום מסים בחו"ל, מיום 25.8.2002). בנוסף, שני צווים שמנעו כפל מס:

  1. צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ"ד-1963, שטיפל בנישומים שהיו חייבים במס משום שראו את הכנסתם כאילו הופקה בישראל לפי סעיף 5 לפקודה.
  2. צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות חוץ של תושב ישראל), התשכ"ד-1963, שטיפול בנישומים להם היו הכנסות שנתקבלו בישראל.

התיקון שינה את חלק י' פרק שלישי לפקודה. מעתה שיטת מניעת כפל מס בישראל תהיה אחת – זו המרוכזת בחלק י' פרק שלישי לפקודה. שיטה זו תחול לגבי מס ששולם בכל מקום בעולם, בין אם הוא שולם למדינה גומת ובין אם למדינה שאין עמה אמנה. שני הצווים שפורטו לעיל בולט עם תחילת תיקון 132 לפקודה.

בחוזר זה נסקור את שיטת הזיכויים בגין מסי חוץ לאחר תיקון 132 לפקודה (כולל תיקון לתיקון 132 לפקודה, אשר פורסם ברשומות ביום 18 בדצמבר 2002).

חלק מההסברים בחוזר זה ניתנו כבר בחוזר 11/2002 ויובאו להלן בתיקונים המחויבים ובהקשרים המתאימים וזאת על מנת לתת תמונה מלאה ומקיפה של ההוראות בנושא הזיכוי בגין מס זר לאחר תיקון 132 לפקודה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 26/2002