חוזר מס הכנסה מס' 3/2002 – היחידה למיסוי בינלאומי – Limited Liability Company – L.L.C

חוזר מס הכנסה מס' 3/2002 – היחידה למיסוי בינלאומי – Limited Liability Company – L.L.C

בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבות התופעה בה תושבי ישראל מבצעים את פעילותם בחו"ל (בעיקר בארה"ב) באמצעות ישויות זרות בהם ה- L.L.C. במרבות המקרים המטרה העיקרית לשימוש בישויות אלה הינה הפחתת נטל המס המוטל על רווחיהם מפעילות כאמור.

חוזר זה נועד להציג את הכלים בהם ניתן להיעזר על מנת להתמודד עם תכנוני מס בהם נעשה שימוש ב- L.L.C.

ה- L.L.C הינו גוף משפחתי שלא מאוגד על פי ה- Corporation Law אלא מוקם על פי חקיקה ספציפית של ה- L.L.C במדינות השונות בארצות הברית, אשר מאפייניו מפורטים להלן:

  • ישות נפרדת משל החברים בעלת קיום נצחי.
  • החברים (Members) מחזיקים בתעודת חברות ואל במניות.
  • הזכויות ב- L.L.C בדר"כ מוגבלות בסחירותן.
  • לא קיימים בגוף מוסדות סטאטוריים כגון: מועצת מנהלים (דירקטוריון). כמו כן אין הסדרים בחקיקה הקובעים פרוצדורות בנושא קבלת החלטות, הגנה על המיעוט וכדומה.

ביום 2 לספטמבר 1988 פרסמו שלטונות המס האמריקאיים Revenue Ruling (חוזר רשויות המס בארה"ב) אשר קבע כי L.L.C שהוקם במדינת Wayoming יסווג לצרכי המס הפדראלי כשותפות, על אף האחריות המוגבלת המוקנית לחבריו. מאז ועד לתום שנת 1996 נחקקו בכל מדינות ארה"ב ובמחוז קולומביה חוקים המסדירים הקמת L.L.C, כל מדינה בתחומיה.

על פי תקנות אשר הוקתנו בארה"ב בשנת 1996 מכוח סעיף 301.7701 לקוד המס האמריקאי (IRC) (המוכרות בשם: regulations Check-The-Box ), ימוסה ה- L.L.C כישות "שקופה", כל עוד לא בחר להמסות כחברה. במילים אחרות, כל עוד לא הודיע  L.L.C לרשויות המס על בחירתו להמסות כחברה, תחשב הכנסה אשר הפיק ה- L.L.C כהכנסה של חבריו.

השילוב שבין יתרונות המיסוי כשותפות (גוף שקוף לצורכי מס) לבין היתרונות הגלומים בביצוע פעילות בגוף בעל מאפייני חברה - אחריות מוגבלת של החברים), ביססו בשנים האחרונות את מעמדו של ה- L.L.C כצורת ההתארגנות המועדפת בסוגים מסוימים של השקעות.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 3/2002