חוזר מס הכנסה מס' 3/2003 – הרפורמה במס הכנסה – הקצאת מניות ואופציות לעובדים (סעיף 102 לפקודה)

חוזר מס הכנסה מס' 3/2003 – הרפורמה במס הכנסה – הקצאת מניות ואופציות לעובדים (סעיף 102 לפקודה)

תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה מסדיר בין היתר את נושא הקצאת מניות ואופציות לעובדים. במסגרת התיקון הוחלף סעיף 102 לפקודה בנוסחו הישן והותקנו כללים חדשים. סעיף 102 לפקודה בנוסחו הישן והכללים שהוצאו מכוחו, לרבות החלטות של ועדת פסיקה בנוגע לפרשנות הסעיף בנסיבות שונות, ימשיכו לחול לגבי הקצאות של מניות ואופציות לעובדים שנעשו לפני יום 1/1/2003.

מטרת חוזה היא לפרט את עיקרי התיקון, הוראות המעבר והתחולה ולהזכיר בתמצית את הפרשנות לסעיף טרם תיקונו. כמו כן יפורטו בתמצית התנאים והכללים שקבע הנציב בתוקף סמכותו לפי סעיף 102(ח).

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 3/2003