חוזר מס הכנסה מס' 3/2004 – התוכנית הכלכלית – הוספת סעיף 220(6) לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2004 – התוכנית הכלכלית – הוספת סעיף 220(6) לפקודת מס הכנסה

בתאריך 1.6.2003 פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלית ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003, (ס"ח 1982). בחוק זה במסגרת המגמה של החמרת הענישה, נוסף לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה העוסק בעבירות מרמה שנעשו במזיד ובכוונה להתחמק ממס, סעיף 220(6).

סעיף 220(6) בנוסחו המתוקן קובע כי:

"אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים או שני העונשים כאחד, ואלו הן:

...

(6) הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו.".

מטרת התיקון להתמודד באופן ישיר עם העבירה הנפוצה של הצגת אישורים מזויפים בדבר שיעור המס שיש לנכות במקור, במטרה להפחית את המס המנוכה במקור. זאת באמצעות קביעה מפורשת בחקיקה כי הצגת האישור המזויף במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס מהווה עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, עבירה שעונשה מאסר עד שבע שנים וקנס.

תחולת התיקון לגבי עבירות שנעברו מיום 1.7.2003.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 3/2004