חוזר מס הכנסה מס' 3/2010 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2010 – האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה

ביום 29 ביוני 2009 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הרפובליקה של אסטוניה (להלן: "האמנה"). האמנה אושררה בידי ישראל ואסטוניה במהלך שנת המס 2009 ובשנה זו נכנסה לתוקף.

ככלל, הבסיס לאמנה הוא אמנת המודל של ה- OECD (להלן: "אמנת המודל"), עם זאת קיימים הסדרים החורגים מאמנת המודל אשר יפורטו בחוזר זה.

דגש מיוחד ניתן על ידי שתי המדינות המתקשרות לנושא מניעת ניצול לרעה של האמנה, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות האמנה ובפרוטוקול לאמנה (להלן: "הפרוטוקול"), המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

חוזר זה מציג את עיקרי הנושאים באמנה זו.

למען הסר ספק מובהר, כי כל מחלוקת בנוגע לפרשנות הוראות האמנה תוכרע על פי הוראותיה כפי שנחתמה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 3/2010

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן