חוזר מס הכנסה מס' 4/2004 – הטיפול המיסויי בירידת ערך של מלאי עסקי בידי קבלני בניין ובידי סוחרי נדל"ן. אי הכרה בירידת ערך של רכוש קבוע

חוזר מס הכנסה מס' 4/2004 – הטיפול המיסויי בירידת ערך של מלאי עסקי בידי קבלני בניין ובידי סוחרי נדל"ן

אי הכרה בירידת ערך של רכוש קבוע

ירידת ערך של מלאי עסקי בידי קבלני בנין:

כללי חשבונאות מקובלים מחייבים להעריך, בכל תאריך מאזן, אם חלה ירידה בערכו של מלאי עסקי. במקרה שבו שווי השוק של המלאי נמוך מעלותו, קובעים הכללים כי יש להציג את המלאי לפי ערכו בשוק. כללים אלו נובעים מעקרונות השמרנות והזהירות הקיימים בחשבונאות.

על פי כללים אלו, מקום בו לאחר שערך המלאי ירד מחת לעלותו ואחרי כן עלה שוויו – יש להעלות את ערך המלאי בחזרה, עד לתקרת העלות המקורית, ולרשום הכנסות בהתאם.

ככלל, מקום בו אין דיני המס קובעים הוראות ספציפיות בדבר חישוב הרווח, חלים כללי החשבונאות. בכל הנוגע לקבלני בניין, בפקודת מס הכנסה נקבעו הוראות ספציפיות בסעיפים 8א(ג) ו- 18(ד) לפקודה והוראות כלליות בסעיפים 17 ו-28 לפקודה, בדבר חישוב הכנסתם החייבת, ולפיכך, את הכלל החשבונאי האמור יש להחיל בכפוף להוראות המס הכלליות והוראות המס המיוחדות.

מטרת חוזר זה היא ליישב את חוסר הבהירות בנושא הפחתת ערכו של מלאי עסקי בידי קבלני בניין ולקבוע בדרך של פרשנות מקילה, בהתקיים תנאים מסוימים, את עמדת האגף בנושא ואת הפרשנות הראויה לגבי תביעת ניכוי ו/או הפסד בשל הפחתה לירידת ערך רכוש קבוע. לפיכך הוחלט לקבוע את דרך הטיפול המיסויית במקרים בהם מתרחשת ירידת ערך כאמור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 4/2004