חוזר מס הכנסה 5/2003 – היחידה למיסוי בינלאומי – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

חוזר מס הכנסה מס' 5/2003 – היחידה למיסוי בינלאומי – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") הוסף לחלק ד' פרק חדש – פרק רביעי 1 הדן בחברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז").

הוראות הפרק כלולות בסעיף 75ב לפקודה ותחולתן החל מיום 1 בינואר 2003.

סעיף 75ב לפקודה משלים את הוראות השיטה הפרסונאלית, וקובע שיטת מס ייחודית להכנסות פסיביות. שיטת מיסוי זו ידועה בעולם כהוראות CFC (Controlled Foreign Corporation).

מטרת הוראות אלו למנוע מצב שבו נישום, אשר מחויב במס בהתאם לשיטה הפרסונאלית, ינתב את הכנסותיו הפסיביות שמקורן מחוץ לישראל (ריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות ותמורה ממכירת נכס הוני) למסגרת משפטית זרה נפרדת (לדוגמא – חברה זרה).

ע"י הסטת ההכנסות לחברה זרה נדחה החיוב במס בידי הנישום עד למועד קבלת ההכנסות בפועל בידיו (לדוגמא – חלוקת דיבידנד ע"י החברה).

ככלל, ההוראות קובעות, כי יראו בעל שליטה בגוף שעונה להגדרת CFC (ובעניינו חנ"ז) אשר לו הכנסות פסיביות שטרם חולקו, כאילו חולקו לו אותן הכנסות כדיבידנד.

משמעות הוראה זו היא מיסוי בעל השליטה על בסיס צבירת ההכנסות הפסיביות בחברה למרות שטרם חולקו לו בפועל.

מטרת חוזר זה להציג את הוראות הסעיף תוך מתן דוגמאות ולקבוע את עמדת הנציבות במקרים מסוימים.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 5/2003

ראה גם: חוזר מס הכנסה מספר 6/2016-רשות המסים-מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה