חוזר מס הכנסה מס' 6/2017 – רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין

חוזר מס הכנסה מס' 6/2017  – רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין

בחודש מרץ 2015 ניתן פסק הדין בעניין אורן ז'ורבין (להלן: "פסק הדין"), אשר דן בשאלה האם ניתן לכלול בחלופת המס בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה, כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה" ולהלן: "רווחים ראויים לחלוקה" או "רר"ל"), "רווח אקוויטי" אשר נרשמו בספרי החברה המחזיקה אשר מניותיה נמכרות (להלן: "החברה המחזיקה") וטרם חולקו בפועל כדיבידנד על ידי החברות המוחזקות על ידה (להלן: "חברות כלולות"). ביתה משפט קבע כי גם רווחים חשבונאיים ("רווחי אקוויטי"), אשר חויבו במס חברות ברמת החברות הכלולות וטרם חולקו לחברה המחזיקה ואשר לא צפוי כל חיוב נוסף במס בגינם, יכללו בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחברה המחזיקה על פי חלופת המס.

יצוין באופן כללי כי "רווחי אקוויטי" הם רווחים או הפסדים חשבונאיים הנרשמים בספרי החברה המחזיקה, בהתאם לשיעור החזקתה ברווחים הלא מחולקות של "החברה הכלולה" כתוצאה מיישום שיטת השווי המאזני (Equity Method). חברה מחזיקה תנקוט בשיטה זאת כאשר שיעור ההחזקה בחברה המוחזקת על ידה עולה לכדי השפעה מהותית (אז תקרא החברה המוחזקת על ידה – "חברה כלולה"). קיימת חזקה כי קיימת השפעה מהותית אם לחברה המחזיקה מעל 20% בזכויות ההצבעה. כך לדוגמה: חברה א' מחזיקה ב- 30% מהון המניות המונפק של חברה ב'. בשנת 2014 לחברה ב' רווח לאחר מס בסך של 100,000ש"ח. חברה א', אשר לה השפעה מהותית בחברה ב', תרשום בספריה את חלקה ברווחי חברה ב' בסך של 30,000 ₪.

יודגש כי חוזר זה אינו דן באופן רישום רווחי האקוויטי, וכי רווחי האקוויטי ירשמו בהתאם "לכללי החשבונאות המקובלים".

לאור קביעת בית המשפט בספק הדין כאמור לעיל, קיים צורך להבהיר את אופן היישום של פסק הדין באותם מקרים בהם מבקש נישום המוכר מניות לכלול בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה בחלופה המיסויית גם רווחי אקוויטי.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 6/2017