חוזר מס הכנסה 6/2018 – קביעת מועד מיזוג או פיצול

חוזר מס הכנסה 6/2018 – קביעת מועד מיזוג או פיצול  

חלק ה2 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "חלק ה'" ו- "הפקודה", בהתאמה), מאפשר ביצוע שינויי מבנה, תוך דחיית אירוע המס, כגון: מיזוג חברות, העברת נכסים בתמורה למניות או פיצול חברות.

בעוד שהעברת נכסים בתמורה למניות לפי הפרק השלישי לחלק ה2 לפקודה או מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות, כאמור בחלופה השנייה להגדרת מיזוג בסעיף 103 לפקודה, אפשריים במהלך שנת המס, מיזוג כהגדרתו בחלופה הראשונה להגדרת מיזוג בסעיף 103 לפקודה (להלן: "מיזוג סטטוטורי") או פיצול חברות, כהגדרתו בסעיף 103 לפקודה (להלן: "פיצול"), הינם מהלכים אשר ניתן לבצעם רק בתום שנת מס.

סעיף 103א1(ב) לפקודה קובע, כי המנהל רשאי, על אף האמור בהגדרה "מועד מיזוג" שבסעיף 103 ועל אף הוראות סעיף 105ג(א)(9), לקבוע מועד מיזוג אחר או מועד פיצול אחר, בתנאים שקבע.

חוזר 16/2002 בנושא "קביעת מועד מיזוג/פיצול" (להלן: "חוזר 16/2002"), אשר פורסם לאחר הוספת סעיף 103א1(ב) לפקודה, קבע רשימה של מקרים אשר יתאפשר בהם לבצע מיזוג סטטוטורי או פיצול גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה (31 במרץ, 30 ביוני ו- 30 בספטמבר), בכפוף לתנאים שנקבע.

ביום 6.8.2017 נכנס לתוקפו תיקון 242 לפקודה (להלן: "תיקון 242"), אשר קבע הקלות משמעותיות לביצוע שינוי מבנה. בהמשך לכך, ומכוח סמכות המנהל על פי סעיף 103א1(ב) לפקודה, כפי שפורט לעיל, יתאפשר ביצוע מיזוג סטטוטורי או פיצול לא רק בתום שנת מס, אלא גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה (31 במרץ, 30 ביוני ו- 30 בספטמבר), בכפוף לאמור בסעיפים 2,3, ו-4 לחוזר זה. יודגש, כי עם פרסום חוזר זה, יבוטל חוזר 16/2002.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 6/2018