חוזר מס הכנסה 7/2003 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנות ובעלי היחידות בהן

חוזר מס הכנסה מס' 7/2003 – הרפורמה במס הכנסה – מיסוי קרנות נאמנות ובעלי היחידות בהן

סעיף 2 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות")  קובע כי מהותה של קרן נאמנות היא הסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. הקרן מחזיקה את כספי בעלי היחידות בנאמנות עיוורת עבורם ומנהל הקרן מנהל את הכספים בתמורה לדמי ניהול בשיעור משווי הקרן.

על פי חוק השקעות משותפות ניתן להקים שני סוגים עיקריים של קרנות נאמנות, כמפורט להלן:

  • קרן סגורה – קרן אשר מספר יחידותיה מוגבל ומוגדר מראש. יחידות הקרן ניתנות להעברה לאדם אחר במסגרת המסחר בבורסה, כך שמחיר היחידה נקבע בהתאם למחיר בין קונה מרצון למוכר מרצון (שווי שוק). המחיר מושפע, בין היתר, משווי נכסי הקרן וממעמדם המיסויי של הקונה והמוכר.
  • קרן פתוחה – קרן אשר מספר יחידותיה אינו מוגבל. קרן כזו מוציאה יחידות חדשות בכל רכישה של יחידה ע"י בעל יחידה, ופודה יחידות בכל מכירה של יחידה ע"י בעל היחידה. פעולות ביחידה נעשות מול הקרן עצמה (להבדיל מקרן סגורה). שווי היחידה נקבע ומפורסם על ידי מנהל הקרן מידי יום. עסקאות רכישה ופדיון מתבצעות בהתבסס על שווי היחידה (בהתחשב בעמלות). יחידות הקרן אינן רשומות או נסחרות בבורסה.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 7/2003