חוזר מס הכנסה 7/2018 ICO הנפקת אסימונים דיגיטליים למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח Utility Tokens

חוזר מס הכנסה 7/2018- ICO  – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility tokens)

בלוקצ'יין (Blockchain) היא טכנולוגית אבטחה מבוזרת ממוחשבת ומוצפנת ("קריפטוגרפיה"), המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת באינטרנט ואימות של טרנזקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. תוכנה הפועלת בהתאם לבלוקצ'יין, מאפשרת רישום טרנזקציות בבלוקים של מידע בהסכמה בין גורמים שונים ובלתי תלויים. כל בלוק אשר אושר מתחבר לבלוק הקודם. כך נוצר מבנה נתונים מבוזר אשר על תוכנו (תוכן השרשרת הראשית) יכולים להסכים כל הגורמים המעורבים. שרשרת הבלוקים מכילה רישום של כל הפעולות אשר נעשו באמצעותה. השימוש בטכנולוגיה זאת נעשה בין היתר באסימונים דיגיטליים, והטכנולוגיה הזו מיושמת ליצירת חוזרים חכמים במגוון רחב של שימושים, כגון: שמירה על זכויות יוצרים, העברת רשומות רפואיות ועוד.

אחד השימושים הנפוצים בטכנולוגיה, היא הנפקה של אסימונים קריפטוגרפיים הנשמרים בארנקים דיגיטליים. נכון להיום, האסימונים הקריפטוגרפיים יכולים להיות אחד מאלה:

  • אסימונים מבוזרים – אסימונים אשר אינם מונפקים על ידי גורם מרכזי אחד ושערכם אינו מייצג ערך של סחורה כלשהי או שירותים כלשהם, אלא ערכם נקבע על פי הסכמה בחליפין בין רשת המשתמשים (לדוגמה: ביטקוין, את'ר וכד').
  • Security Token (להלן: "אסימונים הוניים") – אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים זכות לנכס או זכות פיננסית (כגון זכות התחייבותית או זכות הונית), לדוגמה: זכות לקבלת אחוז מרווחים עתידיים.
  • Utility Token (להלן: "אסימוני מוצרים ושירותים") – אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק, לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח.

חוזר זה עוסק רק בהשלכות המס הנובעות מאסימוני מוצרים ושירותים, המפורטים בסעיף 1.4.3 לחוזר.

האסימונים המונפקים על ידי המיזמים, משקפים זכות לקבלת שירותים או מוצרים עתידיים בפיתוח אשר יסופקו על ידי החברה המנפיקה. יובהר כי הנפקת האסימונים היא כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים אשר בגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד הון או זכויות הוניות בחברה המנפיקה.

רשות המסים מדגישה כי חוזר זה דן בהשלכות המס מהנפקה לציבור של אסימוני מוצרים ושירותים (Utility) והוא אינו קובע בשום אופן את מסגרת הכללים הנורמטיבית שתחול על הנפקות אלו.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 7/2018