חוזר מס הכנסה מס' 8/2003 – חברות בהשקעת חוץ

חוזר מס הכנסה מס' 8/2003 – חברות בהשקעת חוץ

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק")  מעניק מספר הטבות ייחודיות לחברה בה מחזיקים משקיעים משקיעי חוץ.

הטבות על פי החוק לחברה כאור, מתמקדות בשני מישורים עיקריים.

  • תקופת הטבות במס.
  • שיעורי מס.

סעיף 45 לחוק קובע את תקופת ההטבות במס לגבי השקעה, נכס או מפעל שביצועם הוא תכנית שאושרה. במסגרת הסעיף ניתנת תקופת הטבות יחודית וארוכה יותר ל"חברת משקיעי חוץ", המתבטאת בתקופה לה זכאית החברה ובעלי מניותיה לשיעורי מס מופחתים.

תקופת ההטבות לה זכאית חברת משקיעי חוץ הינה עשר שנים המתחילות מהשנה שבה הייתה לראשונה הכנסה חייבת במס (לעומת שבע שנים לגבי חברה שאינה כאמור) וזאת בכפוף לעמידה בשאר תנאי הסעיף. חלוקת דיבידנד מחברה כאמור, המשתלם מתוך הכנסה שהושגה בעשר השנים האמורות, תהנה משיעור מס מופחת ללא הגבלת זמן (לעומת שתים עשה שנים מתום שבע שנות ההטבה בחברה שאינה כאמור.

בנוסף, מעניק סעיף 47(א1) לחוק, שיעור מס מופחת לחברת משקיעי חוץ שהיא בעלת מפעל מאושר, ש"שיעור השקעת החוץ" בה כהגדרתו באותו סעיף, הוא לפחות 49%.

מטרת חוזר זה הינה להבהיר את עמדת הנציבות ביחס לתנאים הנדרשים על מנת ליהנות מהטבות המס הייחודיות לחברות כאמור.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 8/2003