חוזר מס הכנסה 8/2018 – תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה2

חוזר מס הכנסה 8/2018 – תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה2

ביום 6 באוגוסט 2017 במסגרת פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (מספר 242), התשע"ז-2017 (להלן: "התיקון" ו- "הפקודה", בהתאמה), שונו, באופן מהותי, הוראות חלק ה2 לפקודה, הכול כפי שיפורט להלן.

הוראות חלק ה2 לפקודה, מסדירות תנאים בהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות, העברת נכסים לחברה תמורת מניות בהן או פיצול חברות, לא יחויבו במס בהתאם להוראות הפקודה במועד שינוי המבנה אלא במועד מאוחר יותר. דחיית מס זו, נעשית ברשימה סגורה של מקרים, אשר נבחרו על ידי המחוקק, במקום שבו מדובר בשינויי מבנה שבהם מבחינה מהותית, לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים. כאמור, במקרים אלה, החיוב במס נדחה למועד המימוש.

מאז חקיקתו, בשנת 1994, במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 94), ועד לתיקון מספר 221 לפקודה, לא עבר חלק ה2 לפקודה שינויים מהותיים, זולת תיקונו בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 123), אשר במסגרתו נוספו לפקודה הוראות לעניין מיזוג על דרך של החלפת מניות (סעיף 103כ לפקודה) ולעניין החלפת המניות אשר אינה מיזוג (סעיף 104ח לפקודה).

מטרתו העיקרית של התיקון, היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בעת ביצוע שינויי המבנה המוסדרים בחלק ה2 האמור, ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות, וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. בנוסף, נועד התיקון לקבוע הסדר אחיד, ככל האפשר לעניין המגבלות החלות על שינויי המבנה השונים ולפשט את הוראותיו של חלק ה2 לפקודה.

בנוסף, כולל התיקון, לצד ההקלות אשר מאפשרים התיקונים בו, הוראות שונות אשר נועדו למנוע תכנוני מס באמצעות אותן הקלות, כך למשל בסוגיות של קיזוז הפסדים ומכירת מניות בפטור ממס.

מטרת חוזר זה הינה לפרט את השינויים אשר נקבעו בחלק ה2 לפקודה במסגרת התיקון וליתן דגשים באשר להוראות חלק ה2 בנוסחו המתוקן לרבות בנוגע להוראות התחולה אשר נקבעו בו.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 8/2018