חוזר מס הכנסה 9/2018 – מיסוי קרנות הון סיכון

חוזר מס הכנסה 9/2018 –  מיסוי קרנות הון סיכון

לתעשיית ההיי-טק הישראלית תרומה משמעותית לצמיחה, לפריון ולשגשוג המשק הישראלי, "החמצן" לתעשיית ההייטק ובייחוד לחברות בשלבי ההקמה והפיתוח הראשוני מגיעים בעיקר מקרנות ההון סיכון אשר באמצעותן מגויסים סכומי עתק של משקיעים זרים לתעשייה הישראלית, מעל לשני עשורים משיכת משקיעים זרים לישראל תומרצה בין היתר באמצעות הפעלת הוראות סעיף 16א' לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

חוזר זה מפרט את התנאים לקבלת הסדר מיסוי מכוח סעיף 16א' לפקודה אשר יחול על הכנסותיהן של קרנות ההשקעה המשקיעות בין היתר בתחום ההון סיכון (להלן: "קרנות הון סיכון") ושל המשקיעים בהן הנובעות מהשקעות בישראל כמפורט בחוזר.

בשנת 2001 פורסמה הוראת ביצוע 24/2001 בנושא קריטריונים במתן אישור מקדמי למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון. בהוראת ביצוע זאת תואר מבנה קרנות הון סיכון ופעילותן בישראל ונקבעו הקריטריונים לקבלת הסדר המס בקרנות ההון סיכון. בשנת 2004 פורסמה הוראת ביצוע 14/2004 בנושא מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן אשר עדכנה את האמור בהוראת ביצוע 24/2001. ממועד פרסום הוראת ביצוע 14/2004 נחתמו אישורים רבים מתוקף סמכות המנהל על פי סעיף 16א' לפקודה.

במרוצת השנים חלו שינויים בתחום ההשקעה בהון סיכון, דבר אשר הביא להתאמות ושינויים בהוראת שפורסמו בהוראת ביצוע 14/2001 לפיכך, חוזר זה נועד לפרט את עיקרי ההסדרים אשר מופעלים לגבי מיסוי קרנות הון סיכון, כפי שאילו מיושמים כיום והתנאים לקבלת הסדר המיסוי.

יצוין כי כבר מאז אמצע העשור הקודם ניתנו אישורים מקדמיים גם לקרנות השקעה אשר אינן פועלות בתחום ההון סיכון (קרנות פרייבט אקוויטי). יובהר כי בשונה מקרנות הון סיכון המכוונות פעילותן להשקעה בחברות טכנולוגיה בראשית דרכן וההשקעה נעשית בעיקרה בדרך של השקעת הון בחברת המטרה כנגד הקצאת מניות, קרנות הפרייבט אקוויטי מכוונות פעילותן להשקעה בחברות בוגרות העוסקות בתחומים מגוונים וההשקעה נעשית בעיקרה בדרך של רכישת מניות חברת המטרה. יובהר, כי הסדרי המיסוי ותנאיהם כפי שחלים על קרנות פרייבט אקוויטי פורסמו בחוזר נפרד 10/2018.

יובהר כי חוזר זה מתייחס לסוגי הכנסות ולא מתחייב כי כלל פעילות הקרן תהא בהון סיכון. כהגדרתה להלן, משכך, קרן עם הכנסות מעורבות, כל סוג הכנסה תמוסה בהתאם לחוזר הרלוונטי אם בכלל.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה 9/2018