תיקון 230 לפקודת מס הכנסה

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 230 (פטור ממס לרשות מקומית על הכנסה מדיבידנד או מריבית והפרשי הצמדה מאת תאגיד מים וביוב), התשע"ז-2016

בתיקון מספר 196 לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 9(2)(א1) בה, כהוראת שעה, כי רשות מקומית אשר מחזיקה באמצעי שליטה בתאגיד מים וביוב תהא פטורה ממס על הכנסה מדיבידנד המשתלם לה ע"י אותו תאגיד בשנים 2011 עד 2015, וכן תהא פטור ממס בשל הכנסה מריבית אשר נצברה באותה תקופה על הלוואות בעלים אשר נתנה הרשות המקומית לאותו תאגיד. 

במקביל, תוקן בתיקון עקיף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, ונקבע בסעיף 13א שבו, כהוראת שעה, כי בשנים 2011 עד 2015 הכנסה של תאגיד מים וביוב אשר רשות מקומית מחזיקה בכל אמצעי השליטה בו, תהא פטורה ממס חברות. 

תיקונים אלה נעשו בשל חשיבות קיומם של תאגידי מים וביוב כגופים נפרדים מן הרשויות המקומיות, אשר מטרתם להבטיח רמת שירות נאותה בתחום שירותי המים והביוב, על ידי ניהול עסקי מקצועי ויעיל של מערכת המים והביוב ברשות המקומית, וכדי לעודד הקמת תאגידי מים וביוב על ידי רשויות מקומיות אשר טרם הקימו תאגידים כאמור. 

בשל מורכבות ההקמה של תאגידי המים והביוב, עד היום טרם הושלם תהליך ההתאגדות, ויש רשויות מקומיות אשר טרם הספיקו להקים תאגידים כאמור. כמו כן, התאגידים אשר הוקמו מצויים עדיין בשלבי ביסוס, ועל כן יש הצדקה להמשיך לעודד את פעילותם. 

התיקון האריך את התקופה אשר בה יינתן פטור ממס לרשות מקומית אשר התאגידים האמורים נמצאים בשליטתה, על פי סעיף 9(2)(א1) לפקודת מס הכנסה, עד תום שנת המס 2018. 

כמו כן, הוחלט לפטור רשות מקומית כאמור גם ממס המוטל על הכנסה מהפרשי הצמדה אשר נצברו בתקופת הפטור, ומשולמת לה בתקופה זאת על ידי תאגיד מים וביוב אשר בהחזקתה, בשל הלוואה אשר נתנה אותה רשות מקומית לאותו תאגיד מים וביוב. פטור זה משלים את הפטור הניתן מן ההכנסות מריבית, ומגדיל את הכדאיות שבמתן הלוואה על ידי רשות מקומית לתאגיד מים וביוב שבהחזקתה, ובכך מקדם את המטרות העומדות בבסיס הפטור. 

לחץ כאן לתיקון 230 לפקודת מס הכנסה