חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 ותקנות מיסוי מקרקעין