חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע''ג 2013

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע''ג 2013

פורסם תיקון מס' 75 והוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין הדן במדרגות מס הרכישה. התיקון דן במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים אשר נעשתה מיום 6 במאי 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014 ובנוסף, ברכישת דירת מגורים על ידי יחיד שהיא דירתו היחידה ואשר ב-24 החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת אשר הייתה דירתו היחידה עד למועד הרכישה.

 

לחץ כאן לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע''ג 2013

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים