חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו - 2015

תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) - פטור ממס שבח אינפלציוני במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי חדש

במסגרת תיקון החוק נקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב ליניארי מוטב יהא פטור ממס שבח גם בגין הסכום האינפלציוני.

בנוסף נקבע  כי בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) יהא ניתן ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים, ככל שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 ושולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון.

תחולת התיקון הינה רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר  2014 (לאור זאת מומלץ לטפל בקבלת החזר מס שבח מקרקעין)

 

לחץ כאן לתיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים