חוק מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) הינו מס עקיף המוטל על הצריכה בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ותקנות מע"מ.