טופס הצהרה בקשה לגילוי מרצון

טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון 1 

שם המבקש/ת:  ________________________________________________________________

                        ________________________________________________________________

מס' זהות/ח.פ.   _____________________________ 

פירוט העובדות נשוא הבקשה _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      שנות מס

 

מקור

הכנסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ לשנת

המס/תקופת דיווח

 

 

 

 

 

 

 

חבות קרן

המס בבקשה 2

 

 

 

 

 

 

 

 

האם הוגשה בעבר בקשה לגילוי מרצון:   □ כן     □ לא

(אם כן, יש לצרף את הבקשה הקודמת). 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים הכלולים בבקשה זו אינם נובעים מהכנסות שמקורת בפעילות בלתי חוקית. כמו כן הנני/מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים. 

שם המבקש:     ________________________            חתימת המבקש: ______________________ 

תאריך:             ________________________ 

_________________________________________________

  1. במידה והמבקש מיוצג יש לצרף ייפוי כוח.
  2. ימולא לגבי כל סוג מס בנפרד (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס וכדומה).

 

ראה גם גילוי מרצון 2017