טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון מסלול מקוצר

נספח ד' – טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון – "מסלול מקוצר"

הטופט כולל את הפרטים להלן:

 1. שם המבקש/ת: _______________________
 2. מס' זהות/ח.פ.: _______________________
 3. יש לסמן ולמלא בהתאם אחת משלוש האפשרויות הבאות

□ אני מצהיר כי יש לי תיק ברשות המסים המתנהל בפקיד שומה _______________.

□ אני מצהיר כי היה לי בעבר תיק מסוג ______ שהתנהל בפקיד שומה _________________.

□ אני מצהיר כי אין לי ולא היה לי תיק ברשות המסים ולפי מקום מגוריי אני שייך לתחום השיפוט של פקיד שומה _____________.

 1. האם ההון בבקשה מקורו: במישרין מעיסוק ביהלומים/בעקיפין מעיסוק ביהלומים/אינו קשור ליהלומים.
 2. האם עיסוקו של מגיש הבקשה הוא יהלומן: □ כן □ לא
 3. שנות המס בהן הוצעה העברה: _________________________
 4. לבקשה זו מצורפים דוחות מתקנים לשנות המס: ____________________________
 5. סכום ההון המדווח במסגרת הבקשה ליום הגשתה: __________________________
 6. סכום העבירה המצטבר (הכנסות, הון, הוצאות שנדרשו שלא כדין וכיו"ב) _________________
 7. תחום המס בו עוסקת הבקשה לגילוי מרצון הוא: מס הכנסה/מע"מ/מיסוי מקרקעין/מכס.
 8. פירוט העובדות נושא הבקשה: ________________________________________________
 9. האם הוגשה בעברה בקשה לגילוי מרצון: □ כן □ לא (במידה שכן, יש לצרף את הבקשה הקודמת).

 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים האמורים אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

כמו כן הנני מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים.

 

שם המבקש: ________________   חתימת המבקש: ______________         תאריך: ____________

לחץ כאן לטופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון מסלול מקוצר