טופס 1345 – דיווח בגין חוות דעת לפי סעיף 67ג לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975

טופס 1345 – דיווח בגין חוות דעת לפי סעיף 67ג לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975

להלן דברי ההסבר לטופס:

אדם, אשר קיבל חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת ואשר מאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס כהגדרתו בסעיף 61ג לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), ידווח עליה באמצעות טופס זה בכתובת: emdamaam@taxes.gov.il אם התקיים לגביה האמור בסעיפים 1 או 2 להלן:

  1. שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של 100,000 ₪ לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חסכון המס המרבי הכולל אשר ייווצר למקבל חוות הדעת והוא תלוי, כולו או חלקו, בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת.
  2. חוות הדעת היא תכנון מדף, קרי חוות דעת שהתקיים לגביה אחד מאלה:
    • חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, אשר ניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה חייבים במס לפחות, בתוך תקופה של שנתיים בכפוף לסעיף 3 להלן, שאינם קרובים כהגדרתם בסעיף 67ג לחוק, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של כל חייב במס. מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף כאמור בסעיף קטן זה יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך אשר לו ניתנה חוות הדעת.
    • נותן חוות הדעת הציע את חוות הדעת למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.
  3. חובת הגשת דיווח בגין חוות דעת לא חלה על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ"ר, וכן על עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.

אדם שלא דיווח על חוות דעת כאמור בסעיף 67ג לחוק יחול עליו סעיף 96ב(א)(3) לחוק (קנס או גירעון).

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שייקבע.

 

לחץ כאן לטופס 1345