טופס 1346 - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס 1346 – דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

להלן דברי הסבר של רשות המסים לטופס 1346

טופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 

  1. אדם החייב בהגשת דוח לפי סעיפים 131 ו- 166 לפקודת מס הכנסה, יפרט אם נקט עמדה חייבת בדיווח.
  2. ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מס הכנסה.
  3. דיווח כאמור יעשה עם הגשת הדוח השנתי לפי סעיפים 131 ו-166 לפקודה. את הטופס יש להגיש במועד הגשת הדוח או בתוך 60 ימים ממועד זה.
  4. עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
    • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.
    • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
  5. הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), עולה על 3 מיליון ₪, או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון), בשנת המס, עולה עד מיליון וחצי ₪.
  6. הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי שמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה. 

אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166 לפקודה, לפי העניין, ויחול עליו סעיף 191(ג1) לפקודה (קנס או גרעון)

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.

ראה רשימת עמדות חייבות בדיווח מס הכנסה ו- מיסוי בינלאומי

לחץ כאן לטופס 1346