טופס 1346 מע"מ - דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח חוק מס ערך מוסף

דברי הסבר לטופס 1346/מע"מ

לטופס דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

כאמור בסעיף 67ד לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

 

  1. אדם הנוקט עמדה חייבת ידווח על כך בטופס מספר 1346/מע"מ בכתובת: emdamaam@taxes.gov.il.
  2. ניתן לראות את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים תחת לשונית מע"מ.
  3. דיווח כאמור יוגש באופן מקוון בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור.
  4. עמדה חייבת בדיווח הינה עמדה שמתקיימים בה כל אלה:
    • היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת.
    • יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או על 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים לכל היותר.
  5. סעיף 67ד לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרת מלכ"ר ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון ₪.

 

אדם שלא דיווח על עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 67ד לחוק, יחול עליו סעיף 96ב(א)(4) לחוק (קנס גרעון).

 

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.

 

לחץ כאן לטופס 1346

ראה גם רשימת העמדות החייבות בדיווח מס ערך מוסף מע"מ 2016